รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์

S 30949408

S 30949418

ผู้นำได้รับรางวัล
นางสุราณี แสงสุรเดช
รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์